Nasza kadra

Poznaj specjalistów poradni

Agnieszka Kośkiewicz

Agnieszka Kośkiewicz

p.o. Dyrektora

Psycholog, doradca zawodowy, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, nauczyciel dyplomowany.

Autor i realizator wielu projektów oraz przedsięwzięć edukacyjnych
i rozwojowych oraz publikacji skierowanych do szkół i placówek oświatowych w obszarze doradztwa zawodowego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Czytaj dalej

W pracy w Poradni łączy wiedzę i kompetencje psychologiczne z wiedzą i kompetencjami z zakresu doradztwa zawodowego. Zajmuje się preorientacją, orientacją i doradztwem zawodowym. Wspiera młodych ludzi  w planowaniu kariery, w tym uczniów z ograniczonymi możliwościami wyboru drogi dalszego kształcenia z uwagi na stan zdrowia. Diagnozuje predyspozycje zawodowe uczniów. Realizuje zajęcia warsztatowe dla uczniów i rodziców dotyczące planowania kariery. Udziela  pomocy szkolnym koordynatorom doradztwa zawodowego w opracowaniu i realizacji WSDZ. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli, kadry zarządzającej oświaty oraz przedstawicieli JST z zakresu preorientacji, orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego. Ponadto zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną,
ze szczególnym uwzględnieniem terapii dzieci z trudnościami emocjonalnymi.

Inspiruje ją praca z ludźmi oraz wspólne poszukiwanie szans i nowych możliwości rozwojowych.

Członek Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP.

mgr Małgorzata Kaszuba

mgr Małgorzata Kaszuba

psycholog

Psycholog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju, nauczyciel dyplomowany.

Prowadzi diagnozę psychologiczną dzieci w wieku przedszkolnym w aspekcie rozwoju psychomotorycznego, emocjonalnego społecznego oraz zajęcia stymulujące rozwój dziecka w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

Czytaj dalej

Diagnoza psychologiczna uczniów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych w zakresie trudności w nauce, zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń zachowania, uzdolnień. Prowadzi  indywidualną terapię psychologiczną oraz oddziaływania terapeutyczne w stosunku do dzieci z trudnościami emocjonalnymi w formie zajęć grupowych. Psychoedukacja rodziców i nauczycieli, pomoc w rozwiązywaniu sytuacji trudnych. Prowadzi konsultacje rodzin w nurcie systemowej terapii rodzin
w sytuacjach kryzysów rozwojowych, zakłóceń we wzajemnych relacjach.

mgr Leszek Chmielnicki

Psycholog

Psycholog, nauczyciel dyplomowany.

Główne obszary działań w Poradni to: diagnoza psychologiczna, poradnictwo rodzinne (porady w przypadku trudności wychowawczych oraz dysfunkcji w zachowaniu), systemowa terapia rodzin. Zajmuje się również profilaktyką uzależnień. Jest realizatorem licznych programów profilaktyczno-wychowawczych.

mgr Teresa Głazik

Pedagog

W Poradni prowadzi badania i działania diagnostyczne, w tym diagnozę indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży.

Rozpoznaje u uczniów specyficzne zaburzenia w uczeniu się tj. dysgrafię, dysleksję, dysortografię oraz dyskalkulię.

Czytaj dalej

Wskazuje formy pomocy pedagogicznej dzieciom, u których stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe w ramach opinii i orzeczeń, a także w formie konsultacji, porad, instruktażu.

Prowadzi terapię pedagogiczną w ramach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, terapii dzieci moczących się i ich rodzin, treningu czystości małego dziecka, terapii uczniów zagrożonych uzależnieniem od Internetu, komórki oraz posiada uprawnienia do prowadzenia terapii reki.

Ponadto wspomaga nauczycieli w pokonywaniu barier ograniczających rozwój i osiągnięcia dzieci i młodzieży

mgr Małgorzata Dec

Pedagog

Pedagog, logopeda, specjalista wczesnego wspomagania dziecka, terapeuta SI, nauczyciel dyplomowany

Zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną, ze szczególnym uwzględnieniem terapii dzieci dyslektycznych oraz terapii dzieci moczących się i ich rodzin.

mgr Magdalena Gąbka

Pedagog

Pedagog-terapeuta, oligofrenopedagog, terapeuta ręki, trener EEG-Biofeedback, nauczyciel mianowany

Diagnoza i terapia pedagogiczna dzieci z trudnościami w nauce szkolnej, w tym dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu. W pracy terapeutycznej wykorzystuje nowoczesne metody – aktywności sensomotoryczne. Zajmuje się też wczesnym wspomaganiem dzieci w rozwoju.

 

Czytaj dalej

Zajmuje się terapią pedagogiczną dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a w szczególności terapią o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym skierowaną do dzieci ze sprzężonymi zaburzeniami
i dysfunkcjami rozwojowymi.

mgr Iwona Zaręba

Neurologopeda

Neurologopeda, pedagog terapeuta, nauczyciel dyplomowany.

Zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną. Diagnosta Kart Oceny Logopedycznej Dziecka.

Prowadzi zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem form ruchowych, wpływających na kształtowanie się
i rozwój języka małego dziecka. Koordynator Sieci Współpracy
i Samokształcenia dla Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego.

mgr Żaneta Zdral

Psycholog

Psycholog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju, nauczyciel stażysta.

Zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływań terapeutycznych w stosunku do dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

ppp.bychawa@powiat.lublin.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bychawie
23-100 Bychawa, ul. Gen. Andersa 2
tel./fax. 81 56 60 232

Skontaktuj się z nami

ppp.bychawa@powiat.lublin.pl

Zgoda RODO

10 + 7 =