EEG-Biofeedback
Ikona mózgu z falami
Kącik Nauczyciela
Ikona Nauczycielki z książką
Neuroflow
Ikona ucha

Oferta Drukuj Zapisz

Poradnia służy pomocą w zakresie:

 • diagnozy,

 • terapii,

 • profilaktyki,

 • doradztwa zawodowego,

 • wsparcia rodziców i nauczycieli oraz szkół i placówek oświatowych.


Diagnoza:

 • badania: psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne,

 • przesiewowe  badania   logopedyczne  słuchu i wzroku,

 • opiniowanie na podstawie badań diagnostycznych,

 • orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, niedostosowanej społecznie i zagrożonej niedostosowaniem społecznym,

 • orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,

 • diagnoza: w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w zakresie specyficznych zaburzeń w uczeniu się w kierunku - dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii,

 • diagnoza gotowości szkolnej dziecka,

 • diagnoza predyspozycji zawodowych,

 • diagnoza przyczyn trudności w funkcjonowaniu edukacyjnym i społeczno-emocjonalnym,

 • diagnoza procesów integracji sensorycznej.


Terapia:

 • terapia psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna

 • pomoc terapeutyczna w różnych sytuacjach, np. interwencje kryzysowe, problemy adaptacyjne,    trudności emocjonalne, uzależnienie behawioralne, w tym uzależnienia od mediów elektronicznych (Internet, telefon komórkowy), trudności społeczne, zaburzenia zachowania,

 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,

 • terapia EEG Biofeedback,

 • terapia Neuroflow aktywny trening słuchowy

 • terapia zaburzeń mowy, w tym logorytmika,

 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci ze sprzężonymi deficytami w rozwoju,
  w tym dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,

 • terapia dzieci moczących się i ich rodzin oraz trening czystości małego dziecka,

 • grupowe zajęcia dla dzieci z  psychomotoryki,

 • terapia ręki poprawiająca sprawności motoryczne i grafomotoryczne,


Doradztwo edukacyjno-zawodowe:

 • badanie poziomu inteligencji i predyspozycji zawodowych,

 • udzielanie porad w zakresie poznania siebie i określania preferencji zawodowych,

 • udostępnianie informacji o zawodach i ścieżkach edukacyjnych w różnych typach szkół,

 • prowadzenie zajęć z młodzieżą, aktywizujących do wyboru szkoły i zawodu,

 • udzielanie pomocy uczniom z przeciwwskazaniami zdrowotnymi do wyboru zawodu oraz osobom niezdecydowanym w podejmowaniu decyzji szkolno-zawodowych,

 • konsultacje i porady dla rodziców,

 • warsztaty dla rodziców,

 • konsultacje, porady i szkolenia dla nauczycieli i specjalistów,

 • konsultowanie i pomoc w tworzeniu Wewnątrzszkolnych Systemów Doradztwa Zawodowego,

 • udzielanie konsultacji, porad, informacji zawodowych, mediacji i innych form pracy w zależności od potrzeb środowiska.


Na terenie poradni funkcjonuje  „Sieć współpracy specjalistów współorganizujących pomoc psychologiczno- pedagogiczna w szkołach i przedszkolach”– wsparcie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów rozwojowych i edukacyjnych dzieci.

 

Powrót