EEG-Biofeedback
Ikona mózgu z falami
Kącik Nauczyciela
Ikona Nauczycielki z książką
Neuroflow
Ikona ucha

Poradnictwo Zawodowe Drukuj Zapisz

Współczesne poradnictwo polega na konstruowaniu kariery zawodowej rozumianej jako projekt życiowy. Rola doradcy sprowadza się nie tylko do określania potencjału młodego człowieka, ale też wsparcia w formułowaniu życiowych celów, ukazaniu zależności między uczeniem się a światem pracy, wsparciem w sztuce wyboru i budowaniu kariery. Warto skorzystać z pomocy doradcy i zadbać, aby wybory związane planowaniem kariery były racjonalne, świadome i przemyślane.

 

W zakresie doradztwa-edukacyjno-zawodowego Poradnia oferuje:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bychawie prowadzi działania w zakresie doradztwa zawodowego. Mają one na celu wspieranie dzieci i uczniów w procesie rozpoznawania zainteresowań i predyspozycji zawodowych oraz podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych. Realizuje zadania w zakresie preorientacji, orientacji i doradztwa zawodowego.

 

Praca z uczniami:

 • badanie poziomu inteligencji i określanie predyspozycji zawodowych na podstawie indywidualnej diagnozy psychologicznej,
 • udzielanie porad w zakresie poznania siebie i określania preferencji zawodowych,
 • pomoc w zakresie wyboru placówki kształcenia na każdym etapie edukacyjnym,
 • pomoc w korygowaniu nietrafnych wyborów, 
 • udostępnianie informacji o zawodach i ścieżkach edukacyjnych w różnych typach szkół,
 • prowadzenie zajęć aktywizujących do wyboru szkoły i zawodu,
 • udzielanie pomocy uczniom z przeciwwskazaniami zdrowotnymi do wyboru zawodu oraz osobom niezdecydowanym w podejmowaniu decyzji szkolno-zawodowych,
 • wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością i przewlekle chorych w planowaniu przyszłości,
 • konsultacje i porady dla rodziców,
 • warsztaty dla rodziców „Wspieram, nie wyręczam”,
 • konsultacje, porady i szkolenia dla nauczycieli i specjalistów,
 • konsultowanie i pomoc w tworzeniu Wewnątrzszkolnych Systemów Doradztwa Zawodowego,
 • udzielanie konsultacji, porad, informacji edukacyjno-zawodowych, mediacji i innych form pracy w zależności od potrzeb środowiska.

 

Współpraca z rodzicami:

 • indywidualne konsultacje i porady w Poradni oraz w szkołach –m.in. na temat zainteresowań dzieci, predyspozycji, preferencji zawodowych, podejmowanych decyzji o dalszym kształceniu, informacje o szkołach, kierunkach kształcenia, zasadach i kryteriach naboru do szkół, wskazówek jak pomóc dziecku w wyborze zawodu i szkoły w realizacji jego planów,
 • prelekcje dla rodziców w szkołach – m.in. na temat ,,Jak wspierać dziecko w planowaniu przyszłości?”,
 • warsztaty dla rodziców „Wspieram, nie wyręczam”,
 • pomoc rodzicom dzieci niepełnosprawnych w planowaniu przyszłości edukacyjno-zawodowej,
 • udostępnianie rodzicom informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia ich dziecka,
 • pomoc rodzicom poszukującym pracy w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych i w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą.

 

Współpraca z nauczycielami, pedagogami szkolnymi, doradcami zawodowymi:

 • wspomaganie szkół i placówek w realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego,
 • pomoc w opracowywaniu i realizacji WSDZ,
 • konsultacje dla dyrektorów, nauczycieli, wychowawców, specjalistów, m.in. na temat doradztwa realizowanego w szkole, realizowanych z daną klasą zajęć warsztatowych, wskazówek do dalszej pracy z uczniami w zakresie przygotowania młodzieży do podjęcia właściwych decyzji zawodowych i edukacyjnych, informacje i materiały do zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego,

Współpraca z instytucjami oświatowymi i innymi instytucjami działającymi w obszarze doradztwa zawodowego:

 • organizacja współpracy mającej na celu zintegrowanie oddziaływań prowadzonych na rzecz dziecka/ucznia, rodziców, szkoły w obszarze doradztwa:
 • organizacja współpracy ze szkołami i Stowarzyszeniem Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczpospolitej w ramach corocznej akcji – Ogólnopolski Tydzień Kariery - w celu inspirowania lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego, udział doradcy Poradni w konferencjach, zebraniach Stowarzyszenia,
 • organizacja współpracy ze szkołami w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych;
 • współpraca z wydawnictwem Wiedza i Praktyka przy opracowywaniu ogólnopolskiego magazynu Nowoczesne Doradztwo Zawodowe w Szkole Podstawowej
 • współpraca z firmą PROGRA w różnych obszarach doradztwa edukacyjno-zawodowego;
 • współpraca z organem prowadzącym, Lubelskim Kuratorium Oświaty, instytucjami oświatowymi, instytucjami rynku pracy, organizacjami pozarządowymi i in. działającymi w obszarze doradztwa.

W ramach poradnictwa i orientacji zawodowej Poradnia wydaje następujące opinie w sprawie:

 1. w sprawie pierwszeństwa przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej ucznia z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia
  Opinia psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów klas VIII, którzy przewlekle chorują na różnego rodzaju schorzenia ograniczające im wybór ścieżki edukacyjno-zawodowej.
  Opinia jest dobrowolna i wydawana na podstawie:
  • zaświadczenia lekarskiego,
  • opinia ze szkoły na temat ucznia,
  • badania predyspozycji zawodowych ucznia.
 2. w sprawie udzielenia zezwolenia na zatrudnianie młodocianego w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu
  Opinia psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów klas VIII, którzy będą kontynuować kształcenie w Szkole Branżowej I stopnia, ale w danym roku kalendarzowym, nie będą mieli ukończonych 15 lat.
  Opinia jest obowiązkowa, wydawana na podstawie:
  • badania predyspozycji zawodowych ucznia,
  • opinii ze szkoły na temat ucznia,
  • opcjonalnie – zaświadczenie lekarza medycyny pracy.
 3. w sprawie przyjęcia ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy,
 4. w sprawie braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych

Opinia psychologiczno-pedagogiczna dotycząca dzieci chcących wykonywać
pracę/zajęcie zarobkowe na rzecz podmiotów prowadzących działalność kulturalną i artystyczną, m.in. teatrów, filharmonii, mediów, imprez artystycznych w postaci występów publicznych: wokalnych, tanecznych, wokalno-tanecznych, indywidualnych, zbiorowych, zbiorowych – chóralnych, baletowych. A także planów filmowych dla dziecięcych aktorów i dzieci biorących udział w tworzeniu reklam, spotów i innych form przekazu medialnego.

Życzymy trafnych wyborów i zachęcamy do kontaktu!

Powrót