Polityka prywatności Drukuj Zapisz

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej zwanego RODO, informuje się, iż:

 

 1. Administrator Danych.
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych i danych Pani/Pana dziecka jest Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna z siedzibą w Bychawie, ul. 11 Listopada 9
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
  Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, dane kontaktowe: e-mail: iod.cuw@powiat.lublin.pl
 3. Podstawa przetwarzania i cel
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a, c ww. rozporządzenia ogólnego w celu:
  • wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w związku z realizacją zadań wynikających z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.), Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.) i przepisach wydanych na ich podstawie,
  • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Odbiorcy danych
  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem.
 5. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub kryteria ustalania tego okresu:
  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, dla którego zostały zebrane, przez czas określony kategorią archiwalną danej sprawy, a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a także do czasu przedawnienia roszczeń.
 6. Prawa osób, których dane dotyczą
  Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do danych osobowych,
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia,
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

   W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, Administrator nie będzie mógł zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
 7. Informacja o przekazywaniu danych do państw trzecich Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 8. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu
  Przetwarzanie Pani/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
Powrót